Новини

Подобряване на производствения капацитет в СТОВИ 1 ЕООД
04-07-2018 г.
Подобряване на производствения капацитет в СТОВИ 1 ЕООД

На 03.07.2018г. СТОВИ 1 ЕООД започна изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет в СТОВИ 1 ЕООД“ (договор № BG16RFOP002-2.013-0003-C01) финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата  цел   на  проекта   е  насочена  към  повишаване  конкурентоспособността  на  СТОВИ 1 ЕООД чрез повишаване на производителността и експортния потенциал на предприятието.

 

Специфичните цели на проекта са:

  • Увеличаване на производителността.
  • Подобряване на пазарното присъствие.
  • Подобряване характеристиките на съществуващите продукти.
  • Разнообразяване на асортимента от продукти.
  • Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 

Дейностите, които ще се реализират са:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

2. Дейност за информиране и публичност.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

ü   Подобрен производствен капацитет на СТОВИ 1 ЕООД. Увеличена производителност средно с 5,27% (средно за три последователни години след годината на приключване на изпълнение на проекта).

ü   Подобрена ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Повишена ефективността на производствените разходи с 4,35 % (средно за три последователни години след годината на приключване на изпълнение на проекта).

ü   Повишено качеството на продукцията.

ü   Въведен в производството нов продукт.

 

 Общата   стойност     проекта  е  140 000,00 лв.,   от които   71 400,00 лв.   европейско   и 

12 600,00 лв. национално съфинансиране.

Начало | За нас | Поръчки | Новини | Контакти
Copyright © 2010 Stovi Bulgaria Ltd. Created by: New Face Media; Design by: Striking Graphics