Новини

Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД
15-06-2017 г.
Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД

     На 15.06.2017г. „СТОВИ 1 ЕООД“ започна изпълнение на проект „Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД“ (договор BG05M9OP001-1.008-0694-C01)   осъществяван  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът ще удовлетвори потребността на заетите в предприятието от по-добра работната среда и ще осигури достъп на хората с увреждания до местата за отдих. Проектът ще удовлетвори и потребността на работещите - майки с деца, инвалиди и учащи да съвместяват професионалните си задължения с личния живот.

 

       Дейностите, които ще се реализират са:

Дейност 1. Организация и управление на проекта

Дейност 2. Информиране и публичност

Дейност 3. Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси

Поддейност 3.1. Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси. Въвеждане на иновативен модел за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда

Поддейност 3.2. Внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието

Дейност 4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения Поддейност 4.1. Ремонт на помещения за почивка и отдих, хранене и фитнес зала. Поддейност 4.2. Оборудване на помещения за почивка и отдих, хранене и фитнес зала.

 

       Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

- Въведена нова система за развитие на човешките ресурси в предприятието.

- Повишаване на производителността, подобряване на ресурсната ефективност и опазване на околната среда.

- Подкрепа на лицата над 54 годишна възраст.

- Реализирани мерки за съвместяването на професионалния, семейния и личния живот.

- Внедрен софтуер за управление на човешките ресурси.

- Осигурени социални придобивки за работещите- места за отдих, хранене, фитнес зала.

 

      Общата стойност на проекта е 304 587,33 лева, от които европейско съфинансиране 258 899,23 лева и национално съфинансиране 45 688,10 лева.

 

Начало | За нас | Поръчки | Новини | Контакти
Copyright © 2010 Stovi Bulgaria Ltd. Created by: New Face Media; Design by: Striking Graphics